Verkoopsvoorwaarden en privacygegevens

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1.    TOEPASSELIJKHEID

1.1    Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle door Euro-Scientific BV gedane offertes en gesloten overeenkomsten  onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden. Elke bestelling   betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
1.2    Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden is toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Euro-Scientific BV. Geen enkele voorwaarde waarvan de tekst voorkomt op documenten van de klant wordt door Euro-Scientific BV aanvaard.  

2.    KLACHTEN

2.1    De klant dient bij levering de goederen te controleren en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen. Alle zichtbare gebreken of andere fouten op onze producten    dienen ons binnen de 10  werkdagen na ontvangst van de goederen door de klant  gemeld te worden. Geen enkele klacht is nog ontvankelijk na deze periode.
2.2     Het indienen van klachten geeft de klant weliswaar nooit het recht om de eigen betaling op te schorten.

3.    BETALINGEN

3.1    De betalingen geschieden via storting op één van de rekeningen die Euro-Scientific BV vermeldt op haar factuur, zonder korting  behoudens andersluidende overeenkomst van betaling.
Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag, worden alle openstaande rekeningen onmiddellijk opeisbaar en komen alle verleende kortingen en betalings -faciliteiten te vervallen.
3.2     Vanaf de vervaldag van de factuur brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, een interest per maand  op, die gelijk is aan de interestvoet welke van toepassing is volgens de Wet van 02/08/2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties.
3.3    Indien de vertraging in betaling van een openstaande factuur meer dan 30 dagen bedraagt, wordt de schuldvordering verhoogd met een schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag en dit met een minimum van € 50,00. Dit gebeurt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning volgens de Wet van 02/08/2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties.

4.    EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven tot volledige betaling van de betreffende facturen, eigendom van Euro-Scientific BV.

5.    ANNULATIE

Een bestelling zal slechts kunnen geannuleerd door de klant mits uitdrukkelijk akkoord van Euro-Scientific BV.


6.    BEVOEGDE RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT

Elke overeenkomst wordt uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Euro-Scientific BV bevoegd.

7.    FRANCO LEVERING

Voor bestellingen met een waarde van minder dan € 250,00 (exclusief BTW), geleverd in België, worden € 25,00 verzend- en administratiekosten aangerekend. Alle andere bestellingen worden franco geleverd, tenzij anders vermeld. Voor leveringen in het buitenland, worden altijd verpakkings- en verzendkosten aangerekend.

 8.    LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen van Euro-Scientific BV zijn benaderend en informatief.

9.    VERZENDING

De verzending of het transport van de goederen geschiedt op risico en op kosten van de koper, zelfs wanneer  deze handelingen franco en door onze eigen diensten worden verricht.
Er wordt geen enkele terugzending aanvaard zonder voorafgaande toestemming van Euro-Scientific BV.

10.    Vertrouwelijkheid

Alle informatie die in het kader van een samenwerking wordt uitgewisseld tussen verschillende partijen en als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd, mag niet worden meegedeeld, verspreid of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van aangestelden, onderaannemers of personeel die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van de samenwerking en die een gelijkaardige geheimhoudingsverplichting hebben onderschreven. Dergelijke informatie mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de uitvoering van de verplichtingen in het kader van de samenwerking.

11.    Bescherming van persoonsgegevens

Euro-Scientific en de klant en/of de leverancier erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de samenwerking, vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is.
Euro-Scientific  verklaart de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Euro-Scientific, met zetel te Lerenveld 12, 2547 Lint met als ondernemingsnummer 0421.117.778.
Euro-Scientific verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.    Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van  geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
b.    De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de goede werking van Euro-Scientific. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie met onze klant.

In het kader van deze doeleinden kan Euro-Scientific de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, emailadres, taal, BTW nummer, cookies, …

Euro-Scientific verwerkt persoonsgegevens welke de betrokkenen hebben aangeleverd op alle mogelijke manieren. Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers maar ook over potentiële klanten en potentiële leveranciers.

Euro-Scientific deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor onze legitieme professionele en zakelijke behoeften of voor de behandeling van uw verzoeken, en/of voor zover wettelijke bepalingen of professionele normen dit voorschrijven of toestaan.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft Euro-Scientific procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. De toegang tot deze persoonsgegevens is beschermd door paswoordbeveiliging, virusscanners, firewall, …
Deze gegevens worden enkel binnen de muren van Euro-Scientific bewaard en is enkel toegankelijk voor werknemers van Euro-Scientific.

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om een werking te verzekeren tussen klant en Euro-Scientific en/of tussen leverancier en Euro-Scientific.

Als klant en/of als leverancier hebt u steeds het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen alle onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren.

De klant en/of de leverancier heeft het recht om alle gegevens met betrekking tot zijn persoonsgegevens te verwijderen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie, betalingen te bewijzen of wanneer wettelijk vereist).
U kunt een verzoek indienen of deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Euro-Scientific via info@euro-scientific.be en we zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele normen.

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door Euro-Scientific kan U een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

 
   
Partners